Prima pagina
IstoricEchipaActivităţiProiect ADER 3.1.4.ProiecteBaze de dateDistribuţie de probeTehnologii de culturăInformaţii publice

Informaţii publice
Informaţii publice pentru cei interesaţi.

I. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCII DE RESURSE GENETICE VEGETALE SUCEAVA:

 • Hotărârea de Guvern nr. 6/09.01.2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 31 din 14.01.2013.
 • Hotărârea de Guvern nr. 1433/18.11.2009 privind schimbarea statutului juridic al Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava, publicată în Monitorul Oficial nr. 857/2009. Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava a fost comasată cu Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor Bucureşti, în cadrul căruia a devenit Serviciul de Cercetare Resurse Genetice.

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ATRIBUŢIILE BĂNCII DE RESURSE GENETICE VEGETALE SUCEAVA:

 • Structura organizatorică şi statul de funcţii au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Agriculturii, şi Dezvoltării Rurale nr. 60/11.02.2014
 • Atribuţiile personalului Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii, şi Dezvoltării Rurale nr.28/19.01.2012.
 • Organigrama

   

III. COORDONATELE DE CONTACT

 • Sediul: B-dul 1 Mai nr. 17, Suceava, 720244, România
 • Adresa de e-mail: genebank@suceava.astral.ro
 • Adresa paginii de internet: http://www.svgenebank.ro
 • Programul de funcţionare:
  • de luni până vineri între orele 8:00–16:00
 • Programul de audienţe: luni şi joi între orele 13:00–15:00, șef serviciu dr. biolog Silvia Străjeru

IV. NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA BĂNCII DE RESURSE GENETICE VEGETALE SUCEAVA:

Nr.crt.

Nume şi prenume

Funcţia

1.

Silvia Străjeru

Şef serviciu

V. SURSELE FINANCIARE. BUGETUL APROBAT

Sursele financiare ale Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava sunt următoarele:
 • bugetul de stat;
 • fonduri interne şi externe nerambursabile (donaţii).

2013 (RON)

2014 (RON)

2015 (RON)

Buget de stat

Donaţii

Buget de stat

Donaţii

Buget de stat

Donaţii

Cheltuieli de personal

465.000

-

480.000

-

430.000

-

Cheltuieli materiale

263.000

-

320.000

-

382.000

-

Cheltuieli de capital

16.000

-

250.000

-

97.000

-

TOTAL

744.000

-

1.050.000

-

909.000

-

VI. PLANUL TEMATIC DE CERCETARE–DEZVOLTARE AL BĂNCII DE RESURSE GENETICE VEGETALE SUCEAVA:

     Planul tematic de cercetare-dezvoltare pentru 2016

VII. MODALITĂŢI DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii publice sunt cele prevăzute in Legea nr. 544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi în Hotărârea de Guvern nr. 123 din 07.02.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544 la capitolul VI (Sancţiuni) şi anume:

 • Art. 31 Răspunderea disciplinară a funcţionarului desemnat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 se stabileşte conform statutului funcţionarilor publici, statutelor speciale sau, după caz, Codului Muncii.
 • Art. 32 În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau institutiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.
 • Art. 33 Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevazutã la art.32 in termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi a normelor metodologice.
 • Art. 34 în cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se consideră lezat in termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate şi, de asemenea, va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii.
 • Art. 35 (1) Pentru analiza reclamaţiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea Legii nr. 544/2001 şi a normelor metodologice, la nivelul fiecărei autorităţi sau instituţii publice se constituie o comisie de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public. (2) Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public va avea următoarele responsabilităţi:
  1. primeşte şi analizează reclamaţiile persoanelor;
  2. efectuează cercetarea administrativă;
  3. stabileşte dacă reclamaţia persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public este întemeiată sau nu;
  4. în cazul în care reclamaţia este întemeiată, propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare pentru personalul responsabil şi comunicarea informaţiilor de interes public solicitate. În cazul funcţionarilor culpabili comisia de analiza va informa despre rezultatul cercetării administrative comisia de disciplină a autorităţii sau instituţiei publice, care va propune aplicarea unei sancţiuni corespunzătoare, potrivit legii;
  5. redactează şi trimite răspunsul solicitantului.
 • Art. 36 (1) Solicitantul care, după primirea raspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat in drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art.7 din Legea nr. 544/2001. (2) Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.

Colectăm, studiem și conservăm diversitate genetică vegetală pentru utilizarea prezentă și viitoare.